Polityka społeczna

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2023

  • 27-02-2023
flaga
 
 
Gmina Bartoszyce przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa - edycja 2023”. Szczegóły programu zobacz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
 
Program jest finansowany w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Zgodnie z wnioskiem Gminy Bartoszyce oraz umową zawartą z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim przewidziano, że w 2023 roku program jest realizowany od 22 lutego do 31 grudnia 2023 roku.
 
Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego na pobyt dzienny: 92 534,40 zł
 
Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego na pobyt całodobowy: 10 795,68 zł
 
Program jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uczestnik programu za usługę opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.
 
 
Program będzie realizowany w następujących formach:
 
  1. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
  2. Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w ośrodku / placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.
 
W ramach programu ustalone zostały następujące limity:
  1. limit 151,20 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego; 15 osób (tj. 14 osób dorosłych oraz 1 dziecko)
  2. limit 9 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego; - 2 osoby dorosłe
 
Osoby chcące skorzystać z programu opieki wytchnieniowej składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach Kartę zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 oraz karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM. Na podstawie tego zgłoszenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może przyznać usługę opiekuna.
 
UWAGA:
GOPS przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą, która:
  1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
 
GOPS bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.
 
O KONTAKT PROSIMY Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI Z OŚRODKA POD NUMEREM TELEFONU – (89) 762-18-90
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki