Polityka społeczna

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2023

  • 09-03-2023
flaga
 
PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2023

Gmina Bartoszyce otrzymała z Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie na realizację Programu „Asystent osobisty  osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.  
 
Całkowity koszt programu w 2023 r. wynosi:
105 625,08 zł
 
Kwota dofinansowania programu w 2023 r.  wynosi:
105 625,08 zł
 
Opis programu
Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin w zakresie świadczenia usług asystenta, które będą dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy. Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Uczestnik programu korzystający z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności za usługę.
 
Cel programu
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego
 
Realizacja programu:
Na terenie Gminy Bartoszyce Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Usługę asystenta zaplanowano  dla 6 osób, w tym 3 osoby  ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1 osoby z niepełnosprawnością sprzężona oraz 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 
Realizacja programu zapewni możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczy skutki niepełnosprawności,  będzie stymulować osoby niepełnosprawne do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia. Ma również za zadanie przeciwdziałać dyskryminacji osób niepełnosprawnych.
 
 Osoby zainteresowanie wsparciem w ramach programu
PROSIMY O KONTAKT Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARTOSZYCACH
POD NUMEREM TELEFONU – (89) 762-18-90
 
Więcej informacji na temat Programu można przeczytać na stronie
 
 
AoonPlakat

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki